Nyfiken på adoption?

Att adoptera är en fantastisk möjlighet till att bli förälder och skapa ett tryggt och levande hem med all dess glädje och utmaningar. Adoption innebär att få ett barn i sin vård, ett eget barn med allt vad det innebär. Går du i tankar och viljan att adoptera ett barn, vilket är då det första steget att ta? Frågorna är många och för att reda ut dessa har vi på Digital Kids&Family träffat Birgitta Lönnemar, adoptionsrådgivare vid Adoptionscentrum, för att få svar på de vanligaste frågorna om adoption.

Vilket är det första steget om man vill adoptera?
– Det är två steg man bör ta direkt. För det första att vända sig till familjerätten i den kommun man bor för att be om ett godkännande för att bli adoptivförälder. För det andra bör man anmäla sig till Adoptionscentrum så att man får en plats i adoptionskön, anmälan görs via hemsidan adoptionscentrum.se. Det går bra att anmäla sig innan man blivit godkänd i kommunen och det kan också vara klokt att göra det då det idag är en väntetid för att få sända en adoptionsansökan till utlandet.

Kan man adoptera som ensamstående?
– Ja, det går bra att adoptera som ensamstående.

Finns det krav på att ett par behöver vara gifta för att få adoptera?
– Nej, man kan adoptera även som sammanboende. I september 2018 kom en ny lag i Sverige som tillåter att sammanboende par kan adoptera. Adoptionscentrum arbetar idag med två länder som accepterar detta, nämligen Colombia och Serbien.

Kan samkönade par adoptera?
– Ja, vi arbetar med två länder som accepterar samkönade par, nämligen Colombia och Sydafrika.

Finns det någon åldersgräns för adoptivsökande?
– Lagen tillåter att man kan adoptera från 18 års ålder. Det finns däremot ingen övre åldersgräns angiven i lagen, utan det är kommunen som beslutar om man kan bedömas som lämplig som adoptivförälder utifrån det okända barnets perspektiv. De olika utlandskontakterna kan dock ha synpunkter på både undre och övre åldersgräns på de blivande adoptivföräldrarna.

Hur går en medgivandeutredning till?
– Medgivandeutredningen startar med en obligatorisk föräldrautbildning där en grupp blivande adoptivföräldrar, under ledning av en utbildad kursledare, får kunskap om adoptivbarnens särskilda behov samt kunskap om hur en adoption går till.

Därefter startar den så kallade medgivandeutredningen där utredare från kommunen företräder det okända barnet. Under utredningen tas relevanta frågor upp för att belysa lämpligheten hos de blivande adoptivföräldrarna såsom den blivande adoptivförälderns barndom, nuvarande situation, hälsotillstånd, skäl till adoptionen samt tidigare barnerfarenhet. Samtalen utmynnar i en skriven medgivandeutredning som presenteras för socialnämnden. Socialnämnden fattar ett beslut om medgivande, beslutet är giltigt i tre år. Skulle den blivande adoptivföräldern inte adoptera inom denna tidsperiod, får man åter kontakta kommunen för att få godkännande för ytterligare en treårsperiod.

Vad bör man tänka på när man funderar på att adoptera?
– Det är ungefär samma tankar som när man funderar på ett biologiskt barn. När man adopterar finns det dock en del ytterligare att fundera på. Alla adoptivbarn har varit med om minst en separation, har haft en tuff start i livet samt kan ha levt sina första år på institution. Alla dessa faktorer kan ha betydelse för anknytningen till adoptivfamiljen, för förmågan till koncentration och inlärning samt förmågan att våga lita på sin omgivning.

Hur lång tid brukar en adoption vanligtvis ta?
– Räkna med en väntetid på cirka ett till två år efter att man fått sitt godkännande från kommunen.

Finns det något man kan göra för att skynda på processen?
– Den obligatoriska föräldrautbildningen och medgivandeutredningen är svåra att skynda på, men när man väl blivit godkänd är det bra att vara så öppen så möjligt för olika länder. Samma gäller att det kan gå fortare om man är öppen för att bli förälder till lite äldre barn, över tre år, samt barn med i förväg kända särskilda behov samt också gärna att man är öppen för att ta emot ett syskonpar.

Varifrån kommer barnen? Vilka länder samarbetar ni med?
– Adoptionscentrum samarbetar med 14 olika länder. I Sydamerika: Colombia och Panama. I Europa: Serbien. I Afrika: Sydafrika, Lesotho, Zambia och Madagaskar. I Asien: Filippinerna, Sydkorea, Thailand, Kina, Taiwan, Indien och Vietnam.

Vilken ålder brukar barnen vara i?
– Det vanliga är att barnen är i åldern ett till tre år, men det finns ett stort behov av adoptivföräldrar till äldre barn och syskonpar.

Kan man som adoptivförälder önska ålder eller kön vid adoption?
– Man kan önska ålder, dock ej lägre än ej fyllda två vilket gäller endast om man vill ansöka om adoption från Sydkorea. Det vanliga är dock att man bör vara öppen för barn ej fyllda tre år eller ibland ännu äldre beroende på vilket land det gäller. Man kan inte önska pojke eller flicka.

Om Adoptionscentrum
* Är den adoptionsorganisation i Sverige som har auktorisation att arbeta med flest utlandskontakter.
* Har världsomspännande kontakter.
* Har lokalt anställd personal i flera länder.
* Besöker de länder där de har verksamhet, minst en gång per år.
* Arbetar enligt 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner.
*Driver frågor om etik och rättssäkerhet i adoptionsarbetet i ett internationellt samarbete.
* Är auktoriserade av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF).
* Har funnits i mer än 50 år och förmedlat över 25 000 adoptioner från 60 olika länder.
* Läs mer på www.adoptionscentrum.se

Adoptionsprocessen

Digital Kids Family | Digital Kids Family | Digital Kids Family | Digital Kids Family | Digital Kids Family | Digital Kids Family | Digital Kids Family | Digital Kids Family

Publicerad av Kids&Family