Barnet i skilsmässan

Så levde de lyckliga i alla sina dagar. Det som till en början varit självklart i en relation kan av olika anledningar förändras och avslutas. När beslutet tagits att familjen ska brytas upp händer det att konflikter uppstår, där föräldrarna inte står enade i vissa frågor. En jobbig period där det är viktigt att inte glömma bort barnet i processen. skilsmässan, vårdnadstvist, skilsmässa


För att ta reda på vad som är viktigt att tänka på samt vad det finns för hjälp att få i en situation där en tvist uppstått har vi träffat Ingrid Laurell-Liska, familjerättssocionom på Östermalms stadsdelsförvaltning/familjeenheten. Där arbetar Ingrid bland annat med samarbetssamtal. skilsmässan, vårdndstvist, skilsmässa

-Syftet med samtalen är att föräldrarna ska finna lösningar för sitt barn. Där stöttar jag och hjälper föräldrarna att kommunicera med varandra på ett fungerande sätt. Så att det blir så bra som möjligt för barnet. skilsmässan, vårdnadstvist, skilsmässa , skilsmässan, vårdnadstvist, skilsmässan, vårdnadstvist, skilsmässan, skilsmässa

När Ingrid träffar föräldrarna har de ofta olika uppfattningar om hur barnet ska bo, hur umgänget ska se ut samt hur samarbetet föräldrarna emellan ska fungera. Barnet känner av föräldrarnas konflikt vilket gör det svårt för barnet, som lätt hamnar i en besvärlig lojalitetskonflikt. Att befinna sig i en separationsprocess är påfrestande och inte sällan förekommer det höga röster och bråk mellan föräldrar. Barn hör och ser mer än vad många föräldrar vill förstå i den svåra situationen. Det är därför viktigt för barnets välmående att föräldrarna samarbetar och finner lösningar och att de inte glömmer bort barnet i processen. skilsmässan, vårdnadstvist

Skilsmässan innebär en stor förändring i barnets liv

Ett uppbrott och en förändring i barnets liv är i regel jobbig för barnet och det kan följas av en tuff period. Det händer att föräldrarna pratar illa om varandra inför barnet, vilket verkligen bör undvikas för barnets skull, som har rätt att ha en god relation med båda sina föräldrar. Om tvisten inte får ett slut eller blir en långdragen sådan så får såren aldrig tid att läka och det påverkar barnet negativt. Om barnet får information om vad som händer och får hjälp att förstå sammanhanget det befinner sig i så kan det vara behjälpligt i den svåra situationen. Vi som arbetar på familjerätten kan också ha samtal med barnet om föräldrarna önskar det

Hur ska man gå till väga för att få hjälp vid en vårdnadstvist?

– Samarbetssamtal vid separation erbjuds till föräldrar som har svårt att samarbeta kring barnet.
De finns vid familjerätten vid din stadsdelsförvaltning. Samtalen är frivilliga och kostnadsfria. Man vänder sig dit och bokar en tid. Det är viktigt att båda föräldrarna bekräftar att de vill ta del av hjälpen i form av samarbetssamtal.

– Vi ser som regel till att höra båda föräldrarnas sidor av hur de uppfattar situationen i enskilda samtal innan vi träffar dem båda två för ett gemensamt möte. Dels för att var och en ska få känna sig fri att berätta om sitt önskemål samt vad som är viktigt utan att bli avbruten. Dels för att samtalsledaren ska få en bättre bild av vad var och en tycker är bekymmersamt. Viktigt att påpeka är att samarbetssamtalen som sker på föräldrarnas initiativ varken registreras eller journalförs och sker under sekretess.

Vad kan samarbetssamtalen leda fram till?

– Det kan vara allt från att föräldrarna gör muntliga överenskommelser om vad som ska gälla vid hämtning och lämning, till hur mycket barnet ska bo hos den ena respektive den andra föräldern. Det kan vara till stor hjälp att punkta ner och skriva upp regler som föräldrarna är överens om för att minska onödigt tjafs i vardagen. Föräldrarna kan då gå tillbaka och titta på vad de har kommit överens om.

Samarbetssamtalen kan även leda till att föräldrarna önskar upprätta ett skriftligt avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge. Ett sådant
avtal blir juridiskt bindande om handläggaren på familjerätten bedömer att föräldrarna är överens samt att det är till barnets bästa.
Om föräldrarna inte kan finna en gemensam lösning gällande barnet och tvisten fortsätter blir nästa steg att vända sig till tingsrätten/domstolen. Det leder i regel till att familjerätten får i uppdrag av tingsrätten att utföra en vårdnadsutredning. Därefter lämna ett förslag till tingsrätten där beslut fattas om hur situationen ska lösas. Det kan bli en mycket lång och jobbig process, så det är att föredra att hitta en samförståndslösning.

På familjerätten finns därför hjälp att få. För att finna lösningar på frivillig väg där föräldrarna
ges möjlighet att själva bestämma vad som ska gälla för deras barn. Att lyckas undvika en långdragen rättsprocess är en vinst för familjen både på ett ekonomiskt och känslomässigt plan.

Barnet i Skilsmässan

”Mamma bor här och pappa bor där”

Det kan förstås vara krångligt när man är barn och kan ibland kännas ensamt och sorgligt. Men det kan också utveckla nya möjligheter. I vilket fall kan det alltid vara bra att prata med och träffa andra barn i en liknande situation. Ingrid rekommenderar gruppverksamheten Skilda världar, en verksamhet för barn till separerade föräldrar, som Familjeenheten erbjuder. Syftet är att ge barn möjlighet att förstå och uttrycka sina tankar och känslor tillsammans med andra barn. Olika teman tas upp och man har samtal, rollspel och leker samt fikar tillsammans. skilsmässa, skilsmässa, skilsmässa, skilsmässa
skilsmässan, vårdnadstvist

Text: Sara Ericsson
Publicerad av Kids&Family

skilsmässan, vårdnadstvist , skilsmässan, vårdnadstvist